پکیج طلایی

  • حسابداری مالی
  • حسابداری صنعتی
  • مالیاتی
  • حقوق و دستمزد
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  • نرم افزار سپیدار
تاریخ شروع دوره: 
1401/10/20
هزینه: ریال37,000,000
مجموعه ساعات تدریس: 
120.00ساعت
وضعیت: 
درحال شروع