SAFE

تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe کسی است که بتواند یک پی را توسط نرم افزار Safe طراحی و تحلیل نماید.
با توجه به رشد سریع و شتاب‌دار دانش بشری در قرن حاضر و لزوم دستیابی هر چه سریع‌تر به حل مسائل به خصوص در رشته‌های فنی و مهندسی، استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی جهت آنالیز و طراحی مدل‌ها، امری اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود. مهندسان ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت آنالیز و طراحی دقیق و سریع ساختمان‌ها، ناگزیر از نرم‌افزارهای تخصصی نظیر: ETABS, SAFE, SAP, STAAD.Pro و… استفاده می‌کنند. در این میان، با توجه اینکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان جهت آنالیز و طراحی ساختمان‌ها، نرم‌افزارهای ETABS و SAFE را تایید می‌نمایند، فراگیری این نرم‌افزارها برای مهندسین عمران حائز اهمیت بسیار است.


طول دوره آموزش : 56 ساعت

زمان آموزش نظری : 23 ساعت
زمان آموزش عملی: 33 ساعت


سرفصل دروس

- توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار
- توانایی تشخیص تیپ های پی و انواع آن
- توانایی ورود به نرم افزار SAFE
- توانایی ساخت مدل پی
- توانایی ستون گذاری همراه با اندازه آن
- توانایی تعیین مشخصات مصالح پی
- توانایی تعیین مشخصات دال پی
- توانایی تخصیص مشخصات دال به شبکه طراحی شده
- توانایی تعیین و اختصاص مشخصات خاک
- توانایی نعیین حالات بارگزاری
- توانایی بارگزاری روی پی موجود
- توانایی تحلیل دال پی
- توانایی مشاهده نتایج از تحلیل
- توانایی طراحی پی
- توانایی مشاهده نتایج طراحی
- توانایی گزارش گیری

 

تاریخ شروع دوره: 
1400/5/1
هزینه: ریال1,000
مجموعه ساعات تدریس: 
56.00ساعت
وضعیت: 
در حال برنامه ریزی