مدیر پروژه

مدیران پروژه عامل های تغییر در سازمان هستند: آنها اهداف پروژه خود را مشخص می کنند و از مهارت و تخصص خود برای ایجاد یک حس مشترک در تیم پروژه استفاده می کنند. آنها از چالش های جدید و مسئولیت رهبری کسب و کار لذت می برند. مدیران پروژه تحت فشار بسیار کار می کنند و با تغییر و پیچیدگی در محیط های پویا ارتباط برقرار میکنند. یک مدیر پروژه به راحتی می تواند بر روی جزئیات کوچک ولی مهم یک تصویر “تصویر بزرگ”در زمان خودش، تمرکز کند. مدیران پروژه، مهارت های افراد را برای ایجاد اعتماد و ارتباط در میان همه ذینفعان پروژه، حمایت می کند، کسانی که از نتایج پروژه استفاده می کنند، کسانی که منابع مورد نیاز را مدیریت می کنند و اعضای تیم پروژه، را پرورش می دهند. آنها رویکرد خود را در زمینه و محدودیت های هر پروژه تطبیق می دهند، دانستن اینکه هیچ اندازه ای نمی تواند متناسب با تمام انواع پروژه ها باشد. و آنها همیشه مهارت های خود و مهارت های تیم خود را از طریق بررسی درس های یاد شده در تکمیل پروژه ها بهبود می بخشند.

طول دوره آموزش : 440 ساعت

زمان آموزش نظری : 224 ساعت
زمان آموزش عملی: 184 ساعت
زمان کارورزی: 32 ساعت

سرفصل دروس

- توانایی برنامه ریزی
- توانایی کنترل پروژه و استفاده از نرم افزار و کنترل پروژه
- توانایی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران
- توانایی ایمنی و بهداشت فردی و محیط کار
- توانایی مهندسی ارزش
- توانایی طراحی روسازی راه
- توانایی طراحی و محاسبه پلهای بتنی و فلزی
- توانایی طراحی مهندسی راه
- توانایی تکنولوژی قیر و آسفالت
- توانایی تکنولوژی بتن
- توانایی تشخیص ماشین آلات عمرانی
- توانایی کار با نرم افزار SAP
- توانایی پیمان و قراردادها و رسیدگی به آنها
- توانایی متره و برآورد و نیز صورت جلسات و نشریه 17
- توانایی مدیریت بهره برداری ماشین آلات
- توانایی مدیریت و تجهیزات اداره کارگاه

 

تاریخ شروع دوره: 
1400/5/1
هزینه: ریال0
مجموعه ساعات تدریس: 
440.00ساعت
وضعیت: 
در حال برنامه ریزی