مدیر پیمان عمومی

مدیریت پیمان، قراردادی است که کارفرما مدیریت اجرای یک پروژه را به یک شخص حقیقی یا حقوقی می سپارد و دارای سه عامل اصلی کارفرما، پیمانکار و مشاور می باشد. و مسئولیتها بین این سه عامل توزیع می گردد. کارفرما تامین کننده هزینه و مالک پروژه است. در قراردادهایی که کارفرما توانایی پرداخت هزینه های پروژه را داشته باشد، قرارداد مدیریت پیمان به صرفه تر می باشد. پیمانکار مسئول، مجری و سازنده پروژه می باشد که مسئولیت اجرای بخشی از پروژه یا تمام آن را به عهده می گیرد. پیمانکار روش های اجرای پروژه و چارت سازمانی و استخدام نیروها را معین و درصدی از هزینه های مورد توافق را دریافت می کند.مشاورین نقش عمده ای در این قراردادها بر عهده دارند و باعث کاهش ریسک می شوند. مشاورین نظرات و خواسته های کارفرما را به صورت نقشه و مطالب اجرایی به مدیر پیمان ارائه می دهند و بررسی می کنند که آیا این خواسته ها می توانند به درستی به اجرا درآیند و ادعاهای غیرفنی و غیر اصولی را کاهش می دهند و مانع تاخیر غیرمجاز قرارداد می شوند. انتخاب مشاور آشنا به مسائل فنی و مهندسی یک نکته مهم است.

طول دوره آموزش : 40 ساعت

زمان آموزش نظری : 34 ساعت
زمان آموزش عملی: 6 ساعت


سرفصل دروس

- توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار
- توانایی موافقتنامه ، شرایط عمومی پیمان
- توانایی تشخیص و اجرای بخشنامه 2000 سازمان برنامه و بودجه
- توانایی ترک تشریفات مناقصه از شورای اقتصاد
- توانایی انجام قراردادهای تیپ
- توانایی انجام قراردادهای غیر تیپ

 

تاریخ شروع دوره: 
1400/5/1
هزینه: ریال0
مجموعه ساعات تدریس: 
40.00ساعت
وضعیت: 
در حال برنامه ریزی