GIS

مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS از مشاغل حوزه معماری و شهرسازی می باشد . که در آن کارهایی از قبیل : نصب و راه اندازی نرم افزار GIS و کار با محیط کلی آن، استخراج اطلاعات جغرافیایی و جمعیتی با استفاده از اطلاعات GIS ، استخراج اطلاعات فرسایش با استفاده از GIS، ترسیم نقشه های پهنه بندی خطر پذیری Hazard توسط GIS، ترسیم نقشه های آسیب پذیری محیط توسطGIS ، تدوین و تحلیل ماموریت، چشم انداز، راهبرد و اهداف محیط، برنامه ریزی و طراحی صحیح و بهینه جهت کاهش احتمال وقوع سانحه انجام می پذیرد و ارتباط آن با مشاغل وابسته به صنعت راه و ساختمان از قبیل، عمران، شهرسازی- مدیریت بحران و نقشه برداری می باشد.

طول دوره آموزش 150 ساعت

زمان آموزش نظری: 50 ساعت
زمان آموزش عملی : 80 ساعت

سر فصل دروس :

- نصب و راه اندازی نرم افزار GIS و کار با محیط کلی آن
- استخراج اطلاعات جغرافیایی و جمعیتی با استفاده از اطلاعات GIS
- استخراج اطلاعات فرسایش با استفاده از GIS
- ترسیم نقشه های پهنه بندی خطر پذیری Hazard توسط GIS
- ترسیم نقشه های آسیب پذیری محیط توسطGIS
- ترسیم نقشه های تلفیقی آسیب پذ یری در فیلدهای (جمعیتی، کالبدی، اقتصادی، زیست محیطی) با استتفاده از GIS
- تحلیل نقشه آسیب پذیری و خطر پذیری محیط در برابر زلزله با استفاده از GIS

 

تاریخ شروع دوره: 
1400/5/1
هزینه: ریال0
مجموعه ساعات تدریس: 
150.00ساعت
وضعیت: 
در حال برنامه ریزی