اسکیس

اسکیس و تکنیک های راندو در معماری
اسکیس و تکنیک های راندو در معماری از شایستگی های حوزه معماری می باشد. راندو تنظیم محصول نهایی است به گونه ایی که در انتها بتواند با مخاطب ارتباط دستی برقرار کند. راندو معمار را قادر می سازد تا طرح های سریع و اسکیسی خود را برای ارائه هرچه بهتر با روشی ساده و سریع به مخاطب خود ارائه دهد. با استفاده از فن راندو شما قادر به بیان ویژگی ها یی خاص همچون زمان، اقلیم و بوم خواهید بود.
شایان ذکر است فن راندو در نقاشی نیز مطرح می شود که متفاوت با معماری است.در معماری خطوط معمار مرزها را مشخص می کند و در نقاشی رنگ این خطوط را ایجاد می کند. اما اسکیس یا به عبارتی طراحی سریع با دست، مجموعه ایی از یک منظر یا ساختار یک حجم شامل تمام زوایا، پستی بلندی ها، سایه روشن های آن می باشد. سه نکته اساسی در طراحی که از اهمیت بالایی برخورداراست مربوط به مباحث حجم، همسویی فرم با عملکرد و بیان مفهوم نهایی می باشد. سادگی حجم از این لحاظ حائز اهمیت است که بیننده با هر سطح ادراک و اطلاعات باید بتواند تصویری کلی از طرح شما را در ذهن خویش تداعی کند. از این رو طرح شما همیشه در ذهن بیننده تان ماندگار خواهد بود. منظور ازهمسویی فرم با عملکرد این می باشد که بین عمل سنگین درحال انجام و پیام حجم که سبب غنای طرح و ماندگاری آن در ذهن بیننده میگردد نوعی هماهنگی وجود داشته باشد.

طول دوره آموزش 250 ساعت

زمان آموزش نظری: 60 ساعت
زمان آموزش عملی : 170 ساعت

سر فصل دروس :

- بیان بصری طرح معماری با فنون کروکی، اتود و اسکیس
- طراحی معماری بر اساس عناصر و اصول اسکیس
- ترسیم انواع پرسپکتیو احجام در اسکیس
- طراحی معماری بر اساس شناخت اقلیم در اسکیس
- طراحی معماری بر اساس اعمال ضوابط در اسکیس
- ارائه روشهای خلاقیت در اسکیس
- به کار گیری تکنیک های راندو و پرزانته
- ارائه، ترکیب بندی و شیت بندی طرح نهایی  

 

تاریخ شروع دوره: 
1400/5/1
هزینه: ریال0
مجموعه ساعات تدریس: 
250.00ساعت
وضعیت: 
در حال برنامه ریزی