پنوماتیک کار

پنوماتیک کار صنعتی
پنوماتیک کار صنعتی شغلی است در حوزه کنترل و ابزار دقیق که شایستگی های کار با شیرهای پنوماتیکی و انواع سیلندرها، رسم مدارات مربوط به آنها و همچنین رسم مدارات مربوط به شیرهای بوبین دار، کنترل مدارات ترتیبی و و تداخلی، کنترل مستقیم و غیر مستقیم سیلندر یک کاره و دوکاره، کنترل الکتروپنوماتیک سیلندر یک کاره و دوکاره، راه اندازی مدارات کنترل رله و حسگرها را شامل می شود. این شغل با شغل مکاترونیک کار در ارتباط می باشد.

طول دوره آموزش : 410 ساعت

زمان آموزش نظری : 142 ساعت
زمان آموزش عملی: 268 ساعت

سرفصل دروس

- تولید هوا و کنترل سیلندرها – انجام فلز کاری
- تولید هوا و کنترل سیلندرها – تولید و توزیع و کنترل هوای فشرده
- تولید هوا و کنترل سیلندرها – کنترل مستقیم و غیر مستقیم سیلندر یک کاره و کنترل به کمک شیرهای ligic
- تولید هوا و کنترل سیلندرها – کنترل مستقیم و غیر مستقیم سیلندر 2 کاره
- کنترل سیلندرها به کمک شیر حافظه – کنترل سیلندر دو کاره با شیر حافظه دار
- کنترل سیلندرها به کمک شیر حافظه – کنترل مدارات ترتیبی
- کنترل سیلندرها به کمک شیر حافظه – کنترل توابع تداخلی به کمک غلطک های برگشت خلاص over lap
- کنترل تداخلی و کنترل الکتروپنوماتیکی – کنترل مدارات تداخلی(نا مرتب) به کمک روش آبشاره CASCADE
- کنترل تداخلی و کنترل الکتروپنوماتیکی – کنترل الکتروپنوماتیک سیلندر یک کاره و دوکاره
- کنترل الکتروپنوماتیکی به کمک رله و سنسور – راه اندازی مدارات کنترل رله
- کنترل الکتروپنوماتیکی به کمک رله و سنسور – راه اندازی حسگرها
- کنترل الکتروپنوماتیکی به کمک رله و سنسور – کنترل مدارات الکتروپنوماتیکی ترتیبی و تداخلی – راه اندازی چند سیلندری

 

تاریخ شروع دوره: 
1400/5/1
هزینه: ریال0
مجموعه ساعات تدریس: 
410.00ساعت
وضعیت: 
در حال برنامه ریزی