سیستم های کنترلی

طراح سیستم های کنترلی با استفاده از الگوریتم های هوشمند
طراح سیستم های کنترلی با استفاده از الگوریتم های هوشمند از شغل های حوزه کنترل و ابزار دقیق می باشد. این شغل، شایستگی های طراحی و تحلیل سیستم های کنترل دینامیکی، تحلیل سیتم های هوشمند و کنترلی به روش منطق فازی، طراحی و تحلیل شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی – فاز، طراحی کنرلر PID با الگوریتم های هوشمند، کنترل سیستم های هوشمند با استفاده از کنترل تطبیقی و کنترل بهینه را شامل می شود. این شغل با مشاغلی مانند تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB در ارتباط است.

طول دوره آموزش : 216 ساعت

زمان آموزش نظری : 55 ساعت
زمان آموزش عملی: 161 ساعت

سرفصل دروس:

- طراحی و تحلیل سیستم های کنترل دینامیکی
- تحلیل سیستم های هوشمند و کنترلی به روش منطق فازی
- طراحی و تحلیل شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی – فازی
- طراحی کنترلر PID با الگوریتم های هوشمند
- کنترل سیستم های هوشمند با استفاده از کنترل تطبیقی و کنترل بهینه

 

تاریخ شروع دوره: 
1400/5/1
هزینه: ریال0
مجموعه ساعات تدریس: 
216.00ساعت
وضعیت: 
در حال برنامه ریزی